Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met InktXpress en alle aanbiedingen en opdrachten aan InktXpress.

De toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij c.q. opdrachtgever van InktXpress wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Er kan alleen een beroep gedaan worden op van deze afwijkende bedingen als deze schriftelijk zijn aanvaard door InktXpress.

 

Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van InktXpress zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

InktXpress kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde prijsopgave verplicht InktXpress niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Voor bestellingen onder € 150,- worden € 7,00 verzendkosten berekend.

 

Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na facturatie.

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door InktXpress is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. InktXpress kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Levering

De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat InktXpress beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken gegevens.

InktXpress streeft naar een levering van de bestelling op de werkdag nadat de bestelling (voor 16:00 uur) is gedaan.

Overschrijding van levertijden geeft de opdrachtgever geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting.

De opdrachtgever is echter gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien en in zoverre InktXpress de te leveren zaken niet binnen een met de opdrachtgever na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk overeengekomen redelijke termijn alsnog geleverd heeft.

InktXpress heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt. 

 

Risico en eigendomsovergang

Inlading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van te leveren zaken geschieden voor risico van de opdrachtgever.

Alle door InktXpress geleverde zaken blijven eigendom van InktXpress tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen InktXpress in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere danwel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

 

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij InktXpress.

Bij InktXpress ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De opdrachtgever dient InktXpress in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 

Garantie

InktXpress staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken zodanig dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal herleveren, hetzij de betreffende zaak kosteloos zal herstellen, hetzij de opdrachtgever naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffende zaak zal crediteren, een en ander naar keuze van InktXpress. Herstelling en/of herlevering als hier bedoeld vinden uitsluiten plaats binnen Nederland.

De garantietermijn bedraagt 24 maanden na levering. Voor zaken die als regel dag en nacht in beweging zijn is de garantietermijn 6 maanden na levering.

De opdrachtgever dient terzake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren uiterlijk bij keuring of beproeving, dan wel, indien zo’n keuring of beproeving niet is overeengekomen, binnen 24 uur na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens InktXpress vervalt.

Ieder recht op garantie vervalt indien:

a. de door InktXpress gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;

b. de geleverde zaken onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;

c. de opdrachtgever of niet door InktXpress ingeschakelde derden zonder toestemming van InktXpress aan de door InktXpress geleverde zaken werkzaamheden hebben verricht;

d. de opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens InktXpress niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

e. de door InktXpress geleverde toners tegelijkertijd met andere merken toners tegelijkertijd in één machine worden gebruikt.